ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ

«Мовлення – особлива форма життєдіяльності дитини»

Мета: Розглянути особливості роботи по формуванню комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, дати змогу педагогам різнобічно та поглиблено розглянути окремі напрямки організації роботи з дітьми з даного питання. Сприяти розвитку професійної майстерності.

Обладнання:

Роздаткові картки, правила роботи в групі, макети чотирьох глечиків, стікери, клей, ватман.

Хід

Учасники семінару сідають по колу.

1.Вступне слово ведучого

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає головну мету модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі її розвитку - цілісний розвиток дитини, як особистості. Це передбачає турботу про здоров'я дошкільника - стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, психічний комфорт, позитивне самопочуття, спокій, рівновагу, задоволення. Сьогодні ми і будемо говорити про особливості розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку /

2. Прийняття правил групи.

- Для того, щоб робота нашої групи була активною і ефективною
пропоную дотримуватись таких правил:

1. Кожна думка має право на існування.

2. Активність всіх членів групи.

3. Дотримання регламенту.

4. Критикувати висловлювання, а не людину.

5. Доброзичливе відношення всіх учасників.

Якщо ви не заперечуєте, то ми приймаємо ці правила і намагатимемось
їх дотримуватись. Якщо у когось є бажання щось додати, прошу.

3.Групова взаємодія

- Щоб нам було приємно спілкуватися, кожен з вас на першу букву свого імені назве рису або якість притаманну йому.

4. Вправа 3:2:1

Учасники визначають:

- 3 положення, які дійсно їх зацікавили на занятті;

- 2 положення, які хотілося б поглибити;

- 1 положення, яке вони будуть використовувати в своїй практичні роботі.

6. Інформаційне повідомлення

«Особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» (практичний психолог)

7.Вправа «Проблема по колу»

Учасникам тренінгу, які розташовані по колу, пропонується дати письмову відповідь на запитання поставлене учасниками зібрання відповідно теми педагогічного тренінгу. Далі відбувається обговорення відповідей. Знаходження конкретних порад та рекомендацій.

Примітка: відповіді на запитання можуть бути анонімними.

8. Інформаційне повідомлення

«Особливості роботи по формуванню комунікативної компетентності дошкільника» ( вихователь-методист)

9.Вправа «Сортувальники»

Учасникам пропонується заповнити пусті графи у таблиці (наприклад вказати форми роботи)

Форми організації художньо-мовленнєвої діяльності

10.Робота в мікрогрупах

Учасникам пропонується скласти перелік педагогічних технологій мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку ( одному, вдвох, підгрупою, групою). Прописати його та озвучити.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Педагогічні технології мовленнєвого розвитку старших дошкільнят сприятимуть підвищенню результативності діяльності вихователів, за умови, що:

• вони враховуватимуть успіхи й неуспіхи дитини в попередній діяль­ності;

• визначатимуть обсяг, час, місце, інтенсивність її мовлення як фрагментарно самостійного чи як складника інших видів діяльності (пізнавальної,

музичної, рухової, образотворчої тощо);

• узгоджуватимуть дозування та самодозування власної мовленнєвої
діяльності дитини з мовленням дорослого;

• забезпечуватимуть взаємовплив та комплексність сфер життєдіяль­ності дитини, які мають мовленнєве обрамлення чи мовленнєву основу.

Використання пальчикових ігор

Дітям малоактивним у діалозі, відповіді яких складаються переважно з одного слова і яким буває важко сформулювати запитання, проте які з інтересом ставляться до ігор однолітків, будуть корисні пальчикові ігри та вправи. Відчуваючи недостатність свого лексичного запасу, діти часто до­повнюють або замінюють слова жестами, рухами, мімікою. З ними варто роз­починати з найпростіших вправ, посильних для кожного. Іншим дошкільнятам можна пропонувати складніші й різноманітніші вправи, до яких зможуть долу­читися і батьки, і педагоги.

Казкотерапія

Формуванню адекватності власного морального висновку загальноприй­нятим нормам і правилам комунікації допоможуть казки, зокрема, ви­окремлення протилежних характеристик, проявів, вчинків героїв. Аналізуючи казкові сюжети, бажано звертати увагу на словесні та несловесні засоби комунікативної поведінки персонажів і на її наслідки, а на завершення подавати відповідне узагальнююче поняття-характеристику. Спираючись на нього, можна доступно вивести протилежне поняття. Відтак дитина, обізнана з позитивними і негативними ставленнями, діями, вчинками, буде поставлена в умови морального вибору, пошуку гуманістичних орієнтирів для аналізу, характеристики і сюжетних, і житгєвих колізій.

Ігри-драматизації

Дійовим методом оволодіння комунікативно-мовленнєвими діями є ігри-драматизації. Рольові перевтілення допомагають дитині вправлятись у варіативності діалогів. Тут стануть у пригоді фольклорні діалоги, які призвичаюють до почергового відтворення сюжету — часом кумедного, однак не позбавленого інтонаційних відтінків, динаміки, мімічних проявів, варіативності сили голосу, темпу мовлення. Такі ігрові вправи передуватимуть драматизації складніших жанрів — казок, оповідок.

Зовнішня привабливість

На встановлення контакту, а в подальшому й на характер спілкування впливає також зовнішній вигляд партнера. Дітей варто вчити бути уважними до своєї зовнішності, помічати недоліки, вчасно усувати їх самим або звертатися по допомогу до старших. Неохайність, бруд, неприємний запах можуть відштовхнути однолітків, що звузить спілкування, унеможливить установлення контактів.

Полілог — проблемна, не репродуктивна бесіда (у репродук­тивній бесіді відповіді на всі запитання, які ставить вихователь, дітям уже відомі, вони виявляють лише, наскільки діти засвоїли навчальний матеріал), спільний пошук відповідей на проблемні запитання в процесі обговорення. Кожен учасник полілогу має рівні права, у тому числі й найголовніше право - право помилитися, усвідомити власну помилку й виправити її самостійно У репродуктивній бесіді (основній формі діалогу з дітьми в дошкільному закладі) вихователь — ведучий, у полілозі — режисер. У полілозі кожен має право мати й висловлювати власну думку, навіть, якщо вона не збігається із загальною, традиційною. Будь-яка відповідь приймається яка можлива, як своєрідне вирішення проблеми. Оцінки типу «Ні, не так!», «Не правильно!» неприпустимі. Вихователь як авторитетна особа може висловити в кінці розмови свою аргументовану позицію, залишивши при цьому дітям право вибору залишитись при своє­му чи дослухатись думки поважної досвідченої людини, що най­частіше й буває. Але тепер це вже не нав'язана думка, а власне рішення. Така форма спілкування й навчання сприяє формуванню в дітей прагнення мати власну думку, звичку до самостійного мислення, розвиває здібність формулювати й аргументувати свою думку, висловлювати її найбільш доцільними способами, обстоювати дійсно на рівні можливостей свого віку. Полілог - один з методів розвитку словесної творчості дітей у процесі пізнавальної діяльності. Важливою організаційною умовою для полілогу є спілкування «очі в очі», тобто розміщення по колу, на одному рівні з дорослим, щоб створити довірливу атмосферу щирості й участі кожного. Ми цю вимогу пояснюємо так: «Ми сидимо в колі, щоб жодна наша думка не загубилась. Якщо хтось її загубить, інший обов'язково підхопить».

Інтерв'ювання. Цінність цього методу полягає в можливості посилити й збагатити діалог батьків і дітей. Цей метод передусім для батьків, оскільки він показує їм внутрішній світ їхніх дітей, формує ставлення до дитини як до особистості. Разом з тим інтерв'ю, у про­цесі якого щиро цікавляться думкою дитини з різних питань, цінне тим, що виховує прагнення до самостійного мислення, почуття дов­іри й поваги до цінності, важливості власної думки, розвиває вміння висловлюватись, зрозуміло для слухача формулювати своє суджен­ня. Для інтерв'ювання ми пропонуємо запитання, пов'язані з тема­ми, які важливі для формування громадянської позиції, само­стійності, етичної культури, виховання милосердя.

Виготовлення набірного поля чи карти (складового поля) -метод, у якому охоче беруть участь і діти, і педагоги. Це колективна робота, яка полягає в наочному втіленні уявлень дітей про різно­манітні явища чи об'єкти дійсності. Розміри набірного поля зале­жать від низки чинників (теми, віку дітей, реальних можливостей), це можуть бути старі шпалери, обернені зворотним боком, а може — внутрішній бік коробки з-під цукерок. Чим старші діти, тим більш активною й дійовою є їхня участь. У процесі виконання роботи діти охоче спілкуються, а потім готове поле де­монструють батькам, причому не втомлюються давати пояснення за змістом. Набірне поле виконується протягом кількох днів і збер­ігається в груповій кімнаті протягом усіх двох тижнів. Вихователь може використовувати його в навчальній діяльності як наочність на занятті відповідної тематики. Як свідчить практика, така організа­ція роботи стимулює інтелектуальну, мовленнєву й у цілому особистісну активність дітей, сприяє прояву дитячої творчості й передусім словесної. Суть набірного поля нагадує інтелектуальні карти, але все ж таки має свої особливості.

ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань)Для того щоб розкрити потенційні можливості кожної дитини, використовується метод багатоканальної діяльності. Багатоканаль­не сприймання світу за допомогою всіх органів чуття, отримання глибоких вражень на емоційно-чуттєвій основі сприяння міцному за­своєнню знань дітьми. Тому, організовуючи будь-яку діяльність, слід намагатися викликати у дітей інтерес до неї, подив і обов'язково задіяти різні аналізатори.

Коментоване малювання Для того щоб активізувати мовлення дитини, педагог має ство­рити таку ситуацію, в якій вона прагнутиме висловлюватися, ділити­ся враженнями. Тому ми намагаємося забезпечувати динамічність оточення дітей, звертаємо їхню увагу на зміни в довкіллі, появу чо­гось нового. Коментоване малювання цікавий прийом активізації мовлення дітей, який використовується у роботі з дітьми. Його суть полягає у тому, що вихователь бере великий аркуш паперу, фломас­тери і разом з дітьми починає фантазувати і замальовувати.

11. Вправа зворотній зв’язок . Методика «Чотири глечики»

На столах заздалегідь лежать ¼ аркуші формату А4 чотирьох кольорів по комплекту на кожного учасника. На окремому столі виставляються бутафорські глечики таких же кольорів.

Після того, як всі учасники зроблять свої записи складають у глечики з надписами:

- «мені сподобалось…»;

- «мені не сподобалось…….»;

- «я замислилась……….»;

- «наступного разу мені хотілося б….».

Кiлькiсть переглядiв: 342

Коментарi